Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: Môj sused bocian (od 21.11.2017 do 31.12.2017)
História
Zoznam zamestnancov
Priestory na prenájom
Vedecko - výskumná činnosť
Zborníky, odborná publikačná činnosť
Odborno - metodická činnosť
Propagačná a informačná činnosť
Práca so zbierkami
Konferencie, semináre
Kluby
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Zmluvy
Zmluvy nájme o nebytových priestorov
Zmluvy o výpožičke
Zmluvy o spolupráci
Zmluvy o komisionálnom predaji
Dohody
Zverejňovanie faktúr
Oznámenie protispoločenskej činnosti
Profil verejného obstarávateľa
Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky s nízkou hodnotou
Výzvy na predloženie ponuky
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou
Súhrnné správy
Dokumenty
Cenník manipulačných poplatkov
Povinné informácie

Názov inštitúcie

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice

IČO : 31297803

DIČ: 2021448539, Nie sme platcom DPH

Právna forma: príspevková organizácia

Zastúpený: PhDr. Robert Pollák, riaditeľ

Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Číslo účtu: IBAN: SK6081800000007000187428, SPSRSKBA

SWIFT: SPSRSKBA

 

Spôsob zriadenia

Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 355541016

 

Zriaďovacia listina: 2022/2009-RU18/8105 zo dňa 25.03.2009,

Dodatok č. 1 zo dňa 16.5.2016

Dodatok č. 2 zo dňa 11.7.2016

 

Orgány

 

Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

poštou
Východoslovenské múzeum v Košiciach
Námestie maratónu mieru 2
040 01 Košice

telefonicky (055) 622 03 09

faxom (055) 622 86 96

elektronickou poštou info@vsmuzeum.sk

 

osobne

sekretariát 2. poschodie Historická účelová budova
Východoslovenské múzeum v Košiciach
Námestie maratónu mieru 2
040 01 Košice

 

Úradné hodiny

 

Pondelok

•    8:00-15:00

Utorok

•    8:00-15:00

Streda

•    8:00-15:00

Štvrtok

•    8:00-15:00

Piatok

•    8:00-15:00

 

 

Žiadosť musí obsahovať:

- identifikáciu povinnej osoby

- komu je žiadosť určená (povinná osoba)

- identifikácia žiadateľa - kto žiadosť podáva (oprávnená osoba - žiadateľ)

- určenie požadovanej informácie - aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet žiadosti)

- určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.)