Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: Dedičstvo Karola Veľkého (od 22.06.2017 do 08.10.2017)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area

PRIESKUM NÁVŠTEVNOSTI ZÁDIELSKEJ PLANINY

Správa Národného parku Slovenský kras po prvýkrát vo svojej histórii zorganizovala prieskum návštevnosti územia v spolupráci s Gemerským mládežníckym spolkom a Združením vidieckeho turizmu Zádiel. Projektu sa zúčastnilo 26 skrutátorov, ktorých väčšinu tvorili dobrovoľníci. Prieskum sa uskutočnil 1. mája 2007 na Zádielskej planine, ktorá je najnavštevovanejšou turistickou oblasťou v rámci NP Slovenský kras. Na dvanástich sčítacích bodoch ležiacich na turistických a náučných chodníkoch uvedenej planiny sa celkovo napočítalo 792 návštevníkov. Z výsledkov vyplynulo, že turisticky najatraktívnejšou lokalitou tejto planiny je Zádielska tiesňava, ktorú navštívilo 61% návštevníkov. Ďalšími atraktívnymi lokalitami sú Turniansky hradný vrch 14,5 % a Hájske vodopády 8,8 %.

Nepriaznivé počasie, ktoré pretrvávalo do desiatej hodiny dopoludnia sprevádzal silný vietor so zamračenou oblohou čo pravdepodobne odradilo ďalších od návštevy územia.

Okrem sčítania sa uskutočnil v daný deň aj dotazníkový prieskum, ktorý bol zameraný na zistenie názorov návštevníkov na súčasný stav a podmienky cestovného ruchu na území NP Slovenský kras. Dotazník vyplnilo 303 respondentov. Z  predbežných výsledkov vyplýva, že územie Slovenského krasu navštevujú najmä Slováci, ktorí tvorili 73 % celodennej návštevnosti. Druhí v poradí boli Maďari (17,5 %) a tretiu skupinu tvorili Poliaci (7,9 %). Až 70 % opýtaných návštevníkov uviedlo, že do územia prišli vlastným autom, iba 10 % ich prišlo autobusom a 8 % vlakom, čo okrem iného môže poukazovať aj na nevyhovujúce dopravné spojenie. Najviac respondentov uviedlo ako najvyhľadávanejšiu aktivitu pešiu turistiku (38,7 %) a návštevu sprístupnených jaskýň (18,5%). Väčšina návštevníkov vyjadrila najväčšiu spokojnosť s prírodným prostredím a naopak najmenej spokojní boli s dostupnosťou a kvalitou služieb.