Historická účelová budova

2.7. – 6.9. 2020

Začiatky organizovaného zberateľstva u nás viažu k roku 1919, kedy bola v Prahe založená Numismatická společnost československá (NSČS). V priebehu roku 1934 vznikol pri Slovenskom vlastivednom múzeu v Bratislave prvý numizmatický krúžok NSČS na Slovensku pod vedením profesora dr. Hornu. Mal 10 členov a koncom 30. rokov však zanikol. Intenzívnejší rozvoj zberateľstva na Slovensku nastal po druhej svetovej vojne. V Kremnici bola v roku 1954 zorganizovaná z iniciatívy riaditeľa mincovne Ing. Jána Horáka výstava „Kremnická mincovňa, jej život v minulosti a v prítomnosti – Mincovníctvo na Slovensku“, ktorá sa stala významným impulzom k ďalšiemu rozvoju numizmatiky. V decembri roku 1954 bol obnovený numizmatický krúžok členov NSČS v Bratislave na čele s univerzitným profesorom dr. Vojtechom Ondrouchom.

Vznik numizmatických krúžkov v rokoch 1934 a 1954 znamenal významný vývojový medzník v histórii organizovaného zberateľstva na Slovensku. Obidva krúžky sa stali zárodkami budúcej Slovenskej numizmatickej spoločnosti. V roku 1965 sa utvoril numizmatický krúžok v Kremnici (Kremnica – Ružomberok) pod vedením JUDr. Františka Szathmáryho. V roku 1968 vznikol takýto krúžok aj v Košiciach pod vedením Tomáša Krištofa. Pri príležitosti „Slovenských numizmatických dní“ v Ružomberku v roku 1967 vznikol podnet na vytvorenie slovenského výboru NSČS. Zjazd slovenských numizmatikov v Kremnici v roku 1968 pripravil pôdu pre vznik samostatnej Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Jej ustanovujúci zjazd sa konal 17. mája 1970 v Historickom ústave Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade, na ktorom dovtedajší predseda slovenského výboru NSČS vyhlásil SNS za ustanovenú. Prvým predsedom sa stal PhDr. Jozef Hlinka CSc., podpredsedom akademický sochár Andrej Peter a čestným predsedom sa stal JUDr. František Szathmáry. Na počesť tejto udalosti bola vydaná medaila ktorej autorom je akademický sochár Andrej Peter.

Na Slovensku postupne vznikali samostatné pobočky SNS, ktorých je v súčasnosti 12  (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Považská Bystrica, Martin, Svit-Tatry, Prešov, Humenné, Košice, Banská Bystrica, Prievidza. SNS sa od svojho vzniku prostredníctvom svojich pobočiek podieľa na príprave a realizácii odborných a kultúrno-vzdelávacích podujatí, ako sú rozličné sympózia, konferencie, výstavy či prednášky. Za účelom odborného vzdelávania členov sa pri jednotlivých pobočkách systematicky budujú knižnice numizmatickej literatúry. Samotné pobočky organizujú numizmatické aukcie a výmenné stretnutia pre svojich členov. Okrem toho pobočky SNS vydávajú aj odborné numizmatické časopisy či medaily.

Slovenská numizmatická spoločnosť v priebehu 50-ročného pôsobenia na Slovensku podstatne prispela aj k prehĺbeniu záujmu širokej verejnosti o záchranu numizmatických pamiatok ako i spojila amatérov a profesionálov na spoločnej numizmatickej platforme. Jej zásluhou sa zberateľstvo na Slovensku dostalo na kvalitatívne vyššiu úroveň. Cieľom SNS je aj naďalej záchrana a ochrana numizmatických pamiatok a rozvíjanie tejto ušľachtilej formy záujmovej zberateľskej činnosti ako zdroja poučenia a obohatenia vedomostí.

Výstava predstaví vyše 200 medailí vydaných všetkými pobočkami v celej 50-ročnej histórii pôsobenia Slovenskej numizmatickej spoločnosti, technologické (výrobné) odrazky medailí, sadrové modely, z ktorých vznikajú razidlá potrebné na výrobu, či doposiaľ nepublikované unikáty.

Vstupné: 2€/1€