Archív Východoslovenského múzea v Košiciach

Archív Východoslovenského múzea v Košiciach siaha svojim začiatkom do vzniku múzea, teda do roku 1872. Hornouhorský múzeálny spolok (dnes Východoslovenské múzeum v Košiciach) bol založený na ustanovujúcej schôdzi spolku dňa 27. októbra 1872 v Košiciach. Podľa stanov mal spolok “zbierať prírodovedné, archeologické, historické a umelecké svedectvá minulosti, ďalej priemyselné a etnografické predmety. Po takýchto predmetoch treba pátrať, získavať a uchovávať. Získané zbierky sa mali evidovať, spracovávať a vystavovať.” Všetky zachované písomnosti pochádzajú z korešpondencie múzea, ktoré vznikli z evidencie činnosti múzea od rôznych osobností, inštitúcií, ktoré písomne komunikovali, či spolupracovali s múzeom. Sú to teda písomnosti inštitucionálneho, alebo osobného charakteru. Nachádzajú sa tu napríklad zápisnice z rokovaní múzea, záznamy zo zasadnutí komisií, prezenčné listiny z porád múzeálneho spolku, ponuky k darovaniu predmetov do múzea, súpisy darov, výpožičky predmetov na výstavnú činnosť, rôzne žiadosti, pozvánky, návrhy, výkazy činnosti múzea,  výročné hlásenia, oznámenia, prosby, ale patria tu aj účtenky za rozličné služby spojené s opravami, či úpravami v múzeu, telegramy, smútočné oznámenia, vizitky, tlačivá, koncepty atď. Rečou písomností je maďarčina, slovenčina, čeština, nemčina, francúzština a angličtina. Materiál je nepostrádateľný pri spoznávaní histórie vzniku a fungovania Východoslovenského múzea v Košiciach a kultúrnych dejín mesta. Bádateľovi sa umožňuje štúdium archívnych dokumentov, a to podľa platného bádateľského poriadku podľa § 7 písm. e) zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov viď. Bádateľský poriadok Východoslovenského múzea v Košiciach.

Bádateľský poriadok: Badatelsky poriadok_archiv

Elektronický bádateľský list: Elektronicky badatelsky list_archiv