Dedičstvo bez hraníc – Rákócziho hrad v Szerencsi a Pamätný dom Rákócziho v Košiciach

Program spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko  Fond malých projektov

Názov projektu: „Dedičstvo bez hraníc – Rákócziho hrad v Szerencsi a Pamätný dom Rákócziho v Košiciach“

kód výzvy: SKHU/ETA/1901 príspevok pre malé projekty

Číslo projektu: FMP-E/1901/4.1/029

Doba realizácie projektu: júl 2020 – august 2021

Rozpočet projektu: 54,338,90 Eur

Vedúci partner: Východoslovenské múzeum v Košiciach, www.vsmuzeum.sk

Partner HU: Zemplény múzeum v Szerenczi, www.zemplenimuzeum.hu

Spolufinancovanie z fondov Európskej únie: 85%

Vlastné zdroje žiadateľa: 15%

Slogan programu: Budujeme partnerstva

www.skhu.eu, www.viacarpatia-spf.eu

Opis projektu:

František Rákóczi predstavuje historickú osobnosť, ktorej pohnutý život pretkáva našu spoločnú minulosť. Partneri projektu v záujme zvýšenia informovanosti, atraktívnosti týchto nehnuteľností a expozícií  ako aj celkovej návštevnosti majú záujem o propagáciu historického kultúrneho dedičstva, inovatívne zážitkové expozície a kultúrnu pedagogiku situovanú do svojich priestorov.  Projekt vytvára udržateľnú lokalitu cezhraničného aktívneho  trávenia voľného času školákov a mládeže. Projekt prispieva k zvýšeniu  kultúrneho povedomia, k zvýšeniu zručností cieľových skupín a ku tvorbe a uchovaniu miestnych hodnôt. Dopadom projektu bude zvýšená atraktivita sídiel, zvýšená návštevnosť a spokojnosť návštevníkov.

Ciele projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie návštevnosti a atraktívnosti ponuky spolupracujúcich zariadení spájaných so zachovaním a prezentáciou historického kultúrneho dedičstva viazaného na život kniežaťa Františka II. Rákócziho. Keďže ako Košice tak aj Szerencs sú významné destinácie cestovného ruchu spájané s Rákóczim je potrebné vo vzájomnej spolupráci propagovať a rozvíjať pedagogické a zážitkové aktivity a efektívne  informovať potenciálnych návštevníkov.  Špecifickými cieľmi projektu sú : zvýšenie kapacity, vedomostnej úrovne a zručností pracovníkov múzeí, najmä v oblasti práce s deťmi a mládežou. Druhým špecifickým cieľom je zvýšenie informovanosti návštevníkov prostredníctvom interaktívnych expozícií a nových programov.   Tretím cieľom je zvýšenie atraktívnosti a návštevnosti  dotknutých kultúrnych zariadení a zlepšenie kultúrnych služieb prostredníctvom služieb a podujatí.

Pozrite si videá, ktoré pripravilo Zemplínske múzeum v Szerencsi. Predstavia vám novú expozíciu múzea a aktivity, s ktorými pracujú najmä s detskými návštevníkmi.

V prvom videu sa dozviete zaujímavosti o rodostrome Rákócziovcov a o symbolike rákócziovského erbu.

V druhom videu sa dozviete zaujímavosti o zrode dynastie Rákócziovcov a o zbierke pohľadníc Zemplínskeho múzea, ktorá pozostáva z 1 milióna kusov.

Obe videá sú v maďarskom jazyku so slovenskými titulkami.

Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Szerencsi úspešne zavŕšili realizáciu projektu Dedičstvo bez hraníc – Rákócziho hrad v Szerencsi a Pamätný dom Rákócziho v Košiciach v rámci Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko  Fond malých projektov. Termín ukončenia projektu bol po schválení oproti pôvodnému plánu, (vzhľadom na sťažené okolnosti pandémie) posunutý na koniec augusta 2021. Možno konštatovať, že riešitelia projektu z oboch strán splnili svoje úlohy a naplnili tak ciele projektu zamerané na zvýšenie atraktívnosti ponuky spolupracujúcich zariadení spájaných so zachovaním a prezentáciou historického kultúrneho dedičstva viazaného na život kniežaťa Františka II. Rákócziho. Konkrétne sa v rámci propagácie a informovanosti podarilo formou propagačných rollupov zosieťovať inštitúcie spojené s Rákócziovskou problematikou po oboch stranách hranice. Cieľ zvýšenia informovanosti potenciálnych návštevníkov sa podarilo naplniť aj vďaka tlači dvojjazyčného sprievodcu – informačného textu venovaného propagácii expozícií v Szerencsi i Košiciach.  Špecifické ciele, ako: zvýšenie kapacity, vedomostnej úrovne a zručností pracovníkov múzeí, najmä v oblasti práce s deťmi a mládežou sa podarilo realizovať vďaka múzejno-pedagogickým školeniam pripraveným pracovníkmi Zemplínskeho múzea v Szerencsi, ktorí formou on-line stretnutí (z dôvodu pandémie) odovzdali košickým kolegom svoje skúsenosti a know-how z tejto oblasti. Hmatateľným výstupom z týchto aktivít sú dvojjazyčné filmové nahrávky pripravené kolektívom pracovníkom zo Szerencsa (dostupné na weboch oboch partnerov), príručka múzejnej pedagogiky Zemplínskeho múzea, ako aj špeciálny dvojjazyčný pracovný zošit pre deti pripravený  Východoslovenským múzeom. Zošit bude ako názorná pomôcka slúžiť pri rôznych edukačných a workshopových aktivitách oboch múzeí. Na tento účel bude slúžiť Východoslovenskému múzeu aj prezentačný set (projektor s veľkoplošným plátnom na premietanie) a vybavenie prezentačnej miestnosti – pohodlný sedací mobiliár pre deti v podobe tzv. tulivakov. Na rôzne edukačno-zábavné aktivity múzea budú využívané aj repliky historických kostýmov rákocziovskej epochy vyhotovené na tento účel pre detských návštevníkov ako aj pracovníkov múzea. K zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti  dotknutých kultúrnych zariadení a zlepšeniu kultúrnych služieb prostredníctvom služieb a podujatí zas napomôže obom inštitúciám selfie-box umožňujúci návštevníkom expozícií získať atraktívny suvenír v podobe selfie s vyberateľným pozadím. Suvenírový program bol obohatený aj o propagačný set určený pre propagáciu projektu medzi verejnosťou. V rámci projektu pôvodne predpokladaný festival nebolo možné zrealizovať a po schválení bolo od neho upustené. Z hľadiska realizácie projektu je nezanedbateľným faktom skutočnosť, že do testovania výstupov boli zapojené aj deti z marginalizovaných skupín a v projektových tímoch bol dodržaný všeobecne európsky akcentovaný úzus rodovej rovnosti.

Na záver možno oprávnene skonštatovať, že projekt vytvára udržateľnú lokalitu cezhraničného aktívneho  trávenia voľného času so zameraním na študentov a mládež. Projekt prispieva k zvýšeniu  kultúrneho povedomia, k zvýšeniu zručností cieľových skupín a ku tvorbe a uchovaniu miestnych hodnôt. Ostáva veriť, že čas potvrdí, že trvalým efektom projektu bude zvýšená návštevnosť a spokojnosť návštevníkov.

Leto v múzeu patrí aj detským prímestským táborom, ktorým pripravujeme program šitý na mieru. Aj vďaka projektu Dedičstvo bez hraníc – Rákócziho hrad v Szerencsi a Pamätný dom Rákocziho v Košiciach sme našim malým odvážlivcom spestrili bežnú prehliadku expozícií. Okrem využitia kostýmov pre dospelých – sprievodcov-múzejníkov pre spestrenie programu si deti samé vyskúšali, “aké je to byť labancom, či kurucom”. Kostýmy s doplnkami sme využili nielen pri hre na “dva znepriatelené tábory”, ale aj pri fotení so selfieboxom. Deťom sa možnosť obliecť sa do kostýmu veľmi páčila a ako môžete na fotografiách vidieť, aj dvaja “nepriatelia” sa môžu kamarátiť a odniesť si na pamiatku peknú spomienku.

Tieto prvky – kostýmy, rekvizity, selfiebox a pracovný zošit dopĺňajú celkový zážitok z návštevy múzea a veríme, že aj týmto mladým odvážlivcom zanechajú ešte dlhú a príjemnú spomienku na návštevu múzea.