Dedičstvo bez hraníc – Rákócziho hrad v Szerencsi a Pamätný dom Rákócziho v Košiciach

Program spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko  Fond malých projektov

Názov projektu: „Dedičstvo bez hraníc – Rákócziho hrad v Szerencsi a Pamätný dom Rákócziho v Košiciach“

kód výzvy: SKHU/ETA/1901 príspevok pre malé projekty

Číslo projektu: FMP-E/1901/4.1/029

Doba realizácie projektu: júl 2020 – jún 2021

Rozpočet projektu: 54,338,90 Eur

Vedúci partner: Východoslovenské múzeum v Košiciach, www.vsmuzeum.sk

Partner HU: Zemplény múzeum v Szerenczi, www.zemplenimuzeum.hu

Spolufinancovanie z fondov Európskej únie: 85%

Vlastné zdroje žiadateľa: 15%

Slogan programu: Budujeme partnerstva

www.skhu.eu, www.viacarpatia-spf.eu

Opis projektu:

František Rákóczi predstavuje historickú osobnosť, ktorej pohnutý život pretkáva našu spoločnú minulosť. Partneri projektu v záujme zvýšenia informovanosti, atraktívnosti týchto nehnuteľností a expozícií  ako aj celkovej návštevnosti majú záujem o propagáciu historického kultúrneho dedičstva, inovatívne zážitkové expozície a kultúrnu pedagogiku situovanú do svojich priestorov.  Projekt vytvára udržateľnú lokalitu cezhraničného aktívneho  trávenia voľného času školákov a mládeže. Projekt prispieva k zvýšeniu  kultúrneho povedomia, k zvýšeniu zručností cieľových skupín a ku tvorbe a uchovaniu miestnych hodnôt. Dopadom projektu bude zvýšená atraktivita sídiel, zvýšená návštevnosť a spokojnosť návštevníkov.

Ciele projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie návštevnosti a atraktívnosti ponuky spolupracujúcich zariadení spájaných so zachovaním a prezentáciou historického kultúrneho dedičstva viazaného na život kniežaťa Františka II. Rákócziho. Keďže ako Košice tak aj Szerencs sú významné destinácie cestovného ruchu spájané s Rákóczim je potrebné vo vzájomnej spolupráci propagovať a rozvíjať pedagogické a zážitkové aktivity a efektívne  informovať potenciálnych návštevníkov.  Špecifickými cieľmi projektu sú : zvýšenie kapacity, vedomostnej úrovne a zručností pracovníkov múzeí, najmä v oblasti práce s deťmi a mládežou. Druhým špecifickým cieľom je zvýšenie informovanosti návštevníkov prostredníctvom interaktívnych expozícií a nových programov.   Tretím cieľom je zvýšenie atraktívnosti a návštevnosti  dotknutých kultúrnych zariadení a zlepšenie kultúrnych služieb prostredníctvom služieb a podujatí.

Pozrite si videá, ktoré pripravilo Zemplínske múzeum v Szerencsi. Predstavia vám novú expozíciu múzea a aktivity, s ktorými pracujú najmä s detskými návštevníkmi.

V prvom videu sa dozviete zaujímavosti o rodostrome Rákócziovcov a o symbolike rákócziovského erbu.

V druhom videu sa dozviete zaujímavosti o zrode dynastie Rákócziovcov a o zbierke pohľadníc Zemplínskeho múzea, ktorá pozostáva z 1 milióna kusov.

Obe videá sú v maďarskom jazyku so slovenskými titulkami.