Dejiny krajčírskych cechov v Košiciach a ich písomné pamiatky v zbierkach Východoslovenského múzea

Publikácia vyšla v nadväznosti na Katalóg cechových písomností zlatníckeho a striebrotepeckého cechu z roku 2008. Delí sa na dve časti. Prvá mapuje dejiny košických krajčírov na základe prameňov a dostupnej literatúry, v druhej časti sa nachádza originálny inventár krajčírskych cechových písomností zachovaný v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach. Katalóg je o to zaujímavejší, že prezentuje vzácny zbierkový fond, ktorý je v prevažnej miere uložený v depozite múzea. Počet písomností zaradených v katalógu je 224 kusov. Písomnosti pochádzajú zo 16. až 19. storočia. Skvostom katalógu je listina – zoznam majstrovského obeda krajčírov z roku 1692 a rukopisná kniha predpisov a nákresov k vyhotoveniu majstrovských kusov pre košický krajčírsky cech z roku 1695. Písomnosti krajčírov v tematickom katalógu sú rozdelené do štyroch skupín: I. Listiny, II. Úradné knihy, III. Spisy, IV. Účtovné písomnosti. Každá archivália obsahuje stručný regest. Rečou písomností je nemčina, maďarčina a latinčina. V závere katalógu sa nachádza menný, vecný, miestny register, vysvetlivky, zoznam bibliografických odkazov a sumár v jazyku anglickom. Katalóg cechových písomností krajčírskych cechov v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach je určený pre odbornú ale aj laickú verejnosť. Publikácia je nepostrádateľná pri spoznávaní vývoja remesiel a cechov, môže slúžiť k štúdiu archiválií, paleografie, alebo pre záujemcov o pomocné vedy historické. Recenzovaná publikácia obsahuje 116 strán. V prílohe katalógu sú zahrnuté transkripty a obrazová príloha vybraných písomností a pečate krajčírskych cechov na písomnostiach. Publikácia opatrená QR kódom je dostupná vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.