Dejiny zlatníckych cechov v Košiciach a ich písomné pamiatky v zbierkach Východoslovenského múzea

Katalóg cechových písomností zlatníckeho a striebrotepeckého cechu v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach sa delí na dve hlavné časti. Prvá časť mapuje dejiny košických zlatníkov na základe prameňov a dostupnej literatúry, v druhej časti sa nachádza inventár zachovaných zlatníckych a striebrotepeckých cechových písomností v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach. Každá archivália v katalógu obsahuje stručný regest, vystihujúci jadro listiny a tiež diplomatický rozbor na základe vonkajších znakov. Katalóg je o to zaujímavejší, že prezentuje vzácny zbierkový fond, ktorý je v prevažnej miere uložený v depozite Východoslovenského múzea. Počet písomností zaradených v katalógu je 81 kusov. Zbierky pochádzajú z obdobia od 17. do 19. storočia, pričom skvostom katalógu sú artikuly cechu zlatníkov a striebrotepcov z roku 1601. K charakteristickým prevažne rukopisným písomnostiam zlatníckeho a striebrotepeckého cechu patria bohato zastúpené rodné listy, krstné listy učňov, osvedčenia, vysvedčenia, výučné listy, vandrovné knižky, účtovné písomnosti, knihy majstrov, protokoly, artikuly, stanovy, nariadenia, potvrdenky, či rôzne žiadosti. Rečou písomností je nemčina, maďarčina a latinčina. V závere katalógu sa nachádza menný, vecný a miestny register a tiež sumár v anglickom jazyku.

Katalóg cechových písomností zlatníckeho a striebrotepeckého cechu v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach je určený pre odbornú ale aj laickú verejnosť. Materiál je nepostrádateľný pri spoznávaní vývoja remesiel a cechov, môže slúžiť pre študentov paleografie, na štúdium archiválií pre bádateľov Východoslovenského múzea, ale aj ako sprievodca po zbierkovom fonde Cechového archívu, či laických záujemcov o pomocné vedy historické.

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.