Digitalizácia zbierok vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach

Východoslovenské múzeum sa ako jedno z 32 slovenských múzeí v roku 2012 zapojilo do Národného projektu Digitálne múzeum, ktorý sa uskutočnil na základe OPIS – Prioritná os 2 – Rozvoj pamäťových a fondov inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. V spolupráci so žiadateľom projektu, ktorým bolo Múzeum SNP v Banskej Bystrici a prostredníctvom jeho digitalizačného pracoviska sa nám počas trvania projektu a piatich rokov udržateľnosti podarilo zdigitalizovať takmer 7 tisíc zbierkových predmetov. Prioritne sme sa zamerali na digitalizáciu našich najvzácnejších zbierkových predmetov zo stálych expozícií Východoslovenského múzea.