Entomologická zbierka Slavomíra Bachera

Pri získavaní nových zbierkových predmetov prírodovedného charakteru je kladený dôraz na ich prínos, či už vedecký alebo spoločenský (využitie predmetov pri eko-aktivitách, výstavách alebo stálych expozíciách). Prioritne je zámerom rozširovať zbierkový fond bezstavovcov o exponáty a preparáty živočíchov, ktoré pochádzajú z regiónu východného Slovenska alebo oblasti Západných Karpát. Hlavne zo zameraním na motýle (Lepidoptera), chrobáky (Coleoptera), ktoré tvoria najrozsiahlejšiu časť zbierkového fondu. Vďaka podpory Fondu na podporu umenia (FUP) získalo Východoslovenské múzeum v Košiciach financie na zakúpenie entomologickej kolekcie od Slavomíra Bachera. Zbierku tvorí 197 čeľadí hmyzu z 8 radov v celkovom počte 9058 exemplárov. Získaná kolekcia dopĺňa entomologický fond o nové skupiny a čeľade hmyzu a vhodne dopĺňa zbierky Východoslovenského múzea v Košiciach. Zbierky sú označené lokalitným a druhových štítkom a uložené v entomologických krabiciach.

Kolekcia okrem bežných druhov hmyzu zo Slovenska obsahuje aj exotické druhy motýľov a chrobákov, ktoré obohacujú entomologický fond a slúžia k výstavám, ktoré realizuje Východoslovenské múzeum v Košiciach.

Autor projektu: RNDr. Peter Krišovský

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.