Expozícia Zaži Gotiku

Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu Expozícia Zaži Gotiku
Prijímateľ Východoslovenské múzeum v Košiciach
Kód projektu ITMS2014+ 302071BST8
Riadiaci orgán/ sprostredkovateľský orgán Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov fondu Európsky fond regionálneho rozvoja
Kód Výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os 7 – REACT – EU
Špecifický cieľ 7.7 – Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
Celkové oprávnené výdavky projektu 210 000,00 EUR
Výška NFP 199 500,00 EUR
Stručný popis projektu Hlavným cieľom projektu je zlepšiť udržateľnosť a odolnosť Východoslovenského múzea v Košiciach.

Projekt prispieva k zlepšeniu hygienického vybavenia a inovatívnym a interaktívnym prístupom k prezentácii zbierok a zvýšeniu kvality poskytovaných služieb.

Hlavné aktivity projektu Hlavná aktivita č.1: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii

Hlavná aktivita č.2: Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie

Podporná aktivita projektu Informovanie a komunikácia
Výstupy projektu Počet podporených kultúrnych objektov – 1
Začiatok realizácie projektu 03/2023
Ukončenie realizácie projektu 12/2023