Východoslovenské múzeum v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: personalista – mzdár.

Pracovná náplň:

  • komplexné zabezpečovanie personálnej agendy VSM (s počtom zamestnancov nad 50),
  • komplexné spracovávanie miezd VSM,
  • spolupráca pri tvorbe vnútorných predpisov a smerníc najmä pracovného poriadku, organizačného poriadku a kolektívnej zmluvy

 Žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované doklady je potrebné zaslať:

  • v termíne do: 22.04.2024, a to:
  • poštou na adresu: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie maratónu mieru 2, Košice,
  • osobne doručiť na sekretariát riaditeľa VSM, Námestie maratónu mieru 2, Košice,
  • emailom na adresu: info@vsmuzeum.sk
  • na obálku / do predmetu emailovej správy je potrebné uviesť text „Výberové konanie – „personalista-mzdár“.

Termín nástupu: máj 2024

viac informácií čítajte tu: Oznámenie o výberovom konaní Personalista Mzdar