Knihy pre výskum a vzdelávanie

Názov projektu: Knihy pre výskum a vzdelávanie

Číslo projektu: FPU č. 22-514-04765

Finančná dotácia: 1 000 eur

V roku 2022 získalo Východoslovenské múzeum z Fondu na podporu umenia dotáciu vo výške 1000 eur na projekt Knihy pre výskum a vzdelávanie. Projekt bol zameraný na nákup odbornej a náučnej literatúry pre knižnicu múzea. Literatúra bude slúžiť odborným pracovníkom a ich partnerom z vedeckých kruhov, ktorí skúmajú a odborne spracovávajú zbierkové predmety, ktoré sú uložené vo fonde múzea. Vedecká práca odborných zamestnancov múzea si vyžaduje neustály prehľad o nových vedeckých poznatkoch. Široký obsahový zámer literatúry odráža vlastivedný charakter múzea a adresne nadväzuje na potreby jednotlivých odborov (Prírodovedný odbor, Historický odbor a Umelecko-historický odbor. Zakúpená odborná a náučná literatúra ale poslúži aj širokej verejnosti, predovšetkým žiakom a študentom, ktorí sa aktívne pripravujú na školské olympiády a navštevujú muzeálne kluby. Východoslovenské múzeum v Košiciach dlhodobo spolupracuje so školami zo širokého okolia pri rôznych edukačných aktivitách pre deti a mládež. V neposlednom rade budú knihy slúži taktiež lektorom, muzeálnym pedagógom a výtvarníkom, ktorí sa aktívne podieľajú pri tvorbe výstav, nových expozícií, a iných aktivít určených pre širokú verejnosť.

Spolu bolo zakúpených 23 ks knižných titulov

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

20 % získaných prostriedkov bolo použitých na nákup publikácií vydaných s podporou FPU a publikácií vydanými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.