Listina čestného občianstva mesta Košice

Východoslovenské múzeum v Košiciach realizovalo tohto roku, napriek nepriaznivej finančnej situácii, významnú akvizíciu do svojich zbierok. Tento prírastok sa podaril vďaka finančnej podpore Fondu pre podporu umenia. Do zbierky archívnych dokumentov pribudla listina s pečaťou mesta Košice z roku 1896, ktorou mestská rada, pod vedením Teodora Münstera, udeľuje Čestné občianstvo Slobodného kráľovského mesta Košice košickému biskupovi Dr. Žigmundovi Bubicsovi. V tom istom roku Žigmund Bubics daroval do vtedajšieho Hornouhorského múzea aj svoju rozsiahlu zbierku umenia.

V roku 2021 uplynie teda 125 rokov od tejto udalosti a na toto výročie Východoslovenské múzeum pripravuje výstavu Ex collectione privatorum – Sigismundi Bubics. Exponáty predstavia výber diel z tohoto daru, ktoré boli inštalované v prvej expozícii múzea v roku 1903 v novo postavenej budove, predovšetkým exponáty výtvarného umenia (maľba a grafika), vystavené súborne v sálach XIII a XIV. Ostatná časť daru, napr. habánska keramika, fajansa, viedenský a čínsky porcelán, svetské, ale aj sakrálne textílie, bola vystavená aj v ďalších miestnostiach prvej expozície múzea a zaradené do prvého expozičného katalógu múzea, ktorý spracoval Jozef Mihalik, prvý profesionálny múzejník a vtedajší riaditeľ múzea.

Mgr. Ivan Havlice

Preklad listiny: Katalin Harsányiová Szcsuka, odb.prac. VSM 

My ako valné zhromaždenie municípia slobodného kráľ. mesta Košice dávame na vedomie všetkým, ktorým náleží, že doleuvedeného dňa sme sa zhromaždili a zasadali vo veľkej sieni nášho sídla za cieľom vybavenia verejných záležitostí, a zhodli sme sa, že Dôstojný a najviac Úctyhodný pán Biskup košickej diecézy, Dr. Žigmund Bubics, ktorý získal večné zásluhy od každého pravého syna samotnej uhorskej vlasti, menovite od verejnosti nášho mesta za vedenie Košickej diecézy vo vynikajúcom vlasteneckom duchu a smere už od začiatku (jeho nástupu), za jeho dôstojnú zdvorilosť, ktorú neprestajne zažívali všetky orgány, ktoré boli s Ním v kontakte, ďalej za to, že svoje zbierky pozostávajúce z vysokohodnotných predmetov daroval nášmu mestu veľkorysou štedrosťou a obetavosťou; za podporu verejného blaha vlasti a kultúrneho rozvoja nášho mesta.

Preto sme ho na základe uvedených zásluh ako prejav vďačného uznania úprimne a s pravými pocitmi a nadšením jednohlasne zvolili za čestného občana nášho mesta.

Týmto sme Jeho excelenciu zaradili medzi občanov tohto slobodného kráľovského mesta, udeľujeme mu všetky práva, povolenia a výsady, na ktoré sú miestni občania oprávnení na základe výsadných listín vydaných podľa ústavných zákonov a slávnych Kráľov predchádzajúcich čias.

Na znak potvrdenia čestného diplomu sme ho opatrili obvyklou pečaťou.

V Košiciach, z valného zhromaždenia mestského municípia zo dňa 18. mája 1896.

(podpis) hlavný notár                                                                           (podpis) kráľ. radca, mešťanosta