Miklušova väznica spoznala víťaza architektonickej súťaže novej expozície

Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, spoznalo víťaza architektonickej súťaže na návrh novej expozície v priestoroch Miklušovej väznice. Stal sa ním architekt Juraj Izrael, ktorý na vybranom návrhu spolupracoval so Simonou Fischerovou a Ivonou Chmelovou Hroncovou (zástupcovia Studia BRUT) Výzva na predloženie súťažných návrhov bola vyhlásená 30. júna a ukončená 6. októbra 2023. Odborný dozor nad súťažou prevzala Slovenská komora architektov. Špecializovaná komisia v zložení Dorota Kenderová (riaditeľka Východoslovenskej galérie), autorizovaní architekti Martin Drahovský, Anton Reitzner, Tomáš Boroš a Radoslav Jankovič, a za múzeum historik a kurátor expozície Miklušovej väznice Richard Papáč, riaditeľ VSM Dominik Béreš a vedúci Historického odboru VSM Martin Jarinkovič, zasadla v priestoroch Historickej účelovej budovy v polovici októbra, aby vyhodnotila predložené návrhy. Celkovo sa ich do súťaže zapojilo osem. Predložený grafický a textový koncept víťaza podľa odborníkov najviac zohľadnil potenciál objektu – vytvorenie pútavej expozície pre dominantu košického historického centra, v ktorej sa bude spájať dávna doba s modernými zážitkovými technológiami.

Ako uviedol riaditeľ VSM Dominik Béreš, „už pri samotnom kreovaní zadania a súťažných podmienok bolo náročné vypracovať koncept, v ktorom návrhári vycítia šancu na sebarealizáciu, na experiment, ale aj na konvenciu, pri zachovaní pôvodnej atmosféry väznice, autentickosti tajomných priestorov, ale aj s výraznou mierou využitia novodobých technológií, atraktívnou prezentáciou príbehu a fokusovania najmä na históriu väzenstva a súdnictva v 16. až 19. storočí. Oživiť takpovediac „pracovisko“ mestského kata sa tak pokúsilo viacero popredných architektov zo Slovenska i z Čiech, nuž a takto sme spoznali klasickejšie i odvážnejšie prístupy návrhárov.“.

Jednou z požiadaviek VSM na predkladateľov návrhov bolo aj sprístupniť expozíciu v Miklušovej väznici zahraničným návštevníkom, rodinám s deťmi, školákom a v neposlednom rade znevýhodneným osobám: Ako konštatuje Juraj Izrael, „návrh expozície Miklušovej väznice pracuje s princípmi univerzálneho navrhovania tak, aby malo široké spektrum užívateľov rovnocenné možnosti používania fyzického prostredia. Výstavné solitéry sú v priestore umiestňované s ohľadom na pohyb návštevníkov vrátane osôb so zdravotným postihnutím alebo staršie osoby. Pracujeme aj so samotnou výškou vitrín a osadením textových panelov, ktoré sú z bočných strán naklonené pod uhlom a umožňujú pohodlný prístup k informáciám aj deťom, osobám rôzneho vzrastu či osobám na vozíku. Používame tiež hlavné textové panely so základnými informáciami s väčšou veľkosťou písma a podrobnejšími informáciami s menším písmom. Zároveň používame font ktorý bol vyvinutý pre zlepšenie výkonu pri čítaní. Návštevník bude mať možnosť zapožičania slúchadiel s audio sprievodom výstavy v slovenskom jazyku a vo vybraných cudzích jazykoch. V návrhu používame aj tablety, ktoré plnia funkciu interaktívnych prvkov expozície, zameriavame sa tak aj na rôzne vekové kategórie.“.

Vyhlasovateľ súťaže kládol dôraz nielen na estetické riešenie výstavného priestoru, ale aj na jeho interaktívne využitie, funkčnosť a zážitkovosť.  Autor víťaznej ponuky zosúladil vlastnú kreatívnu predstavu s požiadavkami renomovanej kultúrnej inštitúcie, ktorá sa usiluje kráčať s dobou a otvárať svoje brány čo najväčšiemu okruhu záujemcov o kultúru, vzdelanie a dobové príbehy.

To, akým spôsobom súťažiaci zahrnuli do návrhov aj interaktivitu a zážitkovosť priblížil člen poroty, architekt Anton Reitzner: Zážitkovosť a atraktivitu celej prehliadky si súťažiaci vysvetlili rôzne. Pracovali s rôznymi štýlmi, od tých najmodernejších interaktívnych zvukových, vizuálnych a holografických prvkov, ktoré dopĺňali novými vstupmi z architektúry. Autori kládli dôraz aj na interiérové prvky, dizajn, ktorý podporuje pôvodný priestor, nevstupujú doň agresívne, ctia si pamiatku, historickú budovu a jej atmosféru.“.

Autori, ktorých návrhy sa umiestnili na 2. a 3. mieste, získajú finančnú prémiu vo výke 1 800 a 1 400 eur. Autor víťazného návrhu získa okrem finančnej prémie 2 400 eur aj predpokladaný kontrakt na dopracovanie súťažného návrhu do kompletnej realizačnej dokumentácie expozície, ktorej cena sa môže vyšplhať až do výšky 50 000 eur. Projekt by mal byť zrealizovaný do troch rokov od uzatvorenia zmluvy s VSM, avšak osud novej expozície bude závisieť od viacerých externých faktorov, napríklad aj od získania zdrojov cezhraničnej spolupráce s Maďarskou republikou (SK-HU Interreg), prostredníctvom ktorých chce múzeum najprv komplexne zrekonštruovať nevyhovujúce priestory väznice, na ktorých sa už výrazne prejavil zub času.

„Radi verejnosť oboznámime aj so samotnými návrhmi, aby si mohli urobiť hoci aj takú vlastnú bodovaciu škálu. Všetkých osem návrhov, dokopy na 22 paneloch, vystavíme priamo v priestoroch Miklušovej väznice v období od 15. do 30. novembra,“ dodal riaditeľ Béreš.

Dodajme ešte, že projekt „Miklušova väznica – príprava a realizácia súťaže návrhov na novú expozíciu“ bol z verejných prostriedkov  podporený Fondom na podporu umenia a spolufinancovaná Košickým samosprávnym krajom. Podrobné informácie o štatúte súťaže sú stále dostupné na webovom portáli VSM ako aj na partnerských stránkach slovenskej a českej komory architektov.

Audio reklama: