Východoslovenské múzeum v Košiciach vyhlasuje verejnú projektovú jednoetapovú anonymnú architektonickú súťaž na návrh novej expozície Miklušovej väznice.

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý najlepšie rieši expozíciu Miklušovej väznice v zmysle zadania a nájsť partnera, s ktorým bude vyhlasovateľ spolupracovať na projekte.

Ciele súťaže:

  • Modernými technológiami a vizualizáciou sprístupniť históriu väzenstva a súdnictva v meste Košice odbornej, širokej laickej verejnosti a návštevníkom všetkých vekových kategórií
  • Prachotesnými vitrínami, zatemnením, interiérovým vybavením, technickým (audio-vizuálnym) zariadením a bezpečným úsporným osvetlením zabezpečiť pútavú prezentáciu a ochranu zbierkových predmetov v najvyššej možnej miere
  • Bezbariérovým prístupom, technickými prostriedkami, haptickými a inými predmetmi, podľa možností a priestorovej dispozície sprístupniť priestor novej expozície aj návštevníkom so zdravotným znevýhodnením a funkčne prepojiť s už existujúcou expozíciou v Miklušovej väznici

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine subjekt odborne spôsobilý, ktorý má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa v odbore architektúra, scénografia, dizajn alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine sídla, podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Termíny:

  • Termín vyhlásenia súťaže: 30. jún 2023
  • Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 6. október 2023
  • Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 13. október 2023
  • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 3. november 2023

Všetky súťažné podklady a pomôcky vrátane vizualizácií a cien pre prvých troch umiestnených nájdete na tomto linku:

https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZEDGuZKrgEISTebU8cfyY0VYEQtJmczbY7

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 30. 6. 2023 pod číslom KA-601/2023.

Súťažné podmienky Expozícia miklušova väznica