Monitoring horských druhov sov vo Volovských vrchoch – od terénneho výskumu k muzeálnej výstave

V roku 2021 realizovalo Východoslovenské múzeum v Košiciach projekt FPU č. 21-521-01550  „Monitoring horských druhov sov vo Volovských vrchoch – od terénneho výskumu k muzeálnej výstave“, ktorý bol podporený FPU čiastkou 6 000 Eur. Cieľom projektu bolo vykonať monitoring horských druhov sov vo Volovských vrchoch s prenesením poznatkov z monitoringu sov do prípravy odborných a populárnych propagačných materiálov tak pre odbornú ako aj laickú verejnosť a ukončiť projekt prípravou a realizáciou výstavy o 10 druhoch sov hniezdiacich na Slovensku.

V súlade s projektom realizovali tri osoby Autor projektu RNDr. M. Dravecký a dvaja externí špecialisti MVDr. S. Pačenovský a MVDr. A. Kürthy ornitologický výskum sov vo Volovských vrchoch počas jarného a jesenného monitoringu. Jarný monitoring bol realizovaný v druhej polovici apríla v dvoch turnusoch 12.-17.4.2021 a 24.4.-1.5.2021 a jesenný monitoring bol realizovaný v jednom turnuse v dňoch 11.-25.9.2021. Výsledky výskumu boli prezentované na dvoch ornitologických podujatiach v dňoch 9.10.2021 v rámci Členskej schôdze Ochrany dravcov na Slovensku (RPS, 2021) a 10.2.2022 počas online konferencie Aktívu krúžkovateľov Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS/BirdLife Slovensko). Odborné výsledky z jarného monitoringu boli publikované v odborno-populárnej brožúre s názvom Monitoring horských druhov sov v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Volovské vrchy. Odborný článok z jarného a jesenného monitoringu sov vo Volovských vrchoch bude publikovaný v Zborníku VSM v čísle 63/2022. Počas monitoringu sov vo Volovských vrchoch boli získané odborné podklady a fotodokumentácia potrebná k príprave a realizácii výstavy o sovách vo VSM s názvom V moci noci. K realizácii výstavy bol vypracovaný scenár výstavy, získané profesionálne fotografie z biológie sov prostredníctvom dvoch licenčných zmlúv, vytlačené veľkoplošné materiály a informačné panely k výstave. Výstava bola zaradená do plánu výstav VSM na roky 2021 – 2022 a sprístupnená verejnosti 30.11.2021 v historickej účelovej budove (HÚB) VSM v Košiciach na Námestí Maratónu mieru č. 2. Výstava bude trvať do 30.6.2022. K výstave boli vydané propagačné materiály – banner na budovu VSM, pútač vo vestibule HÚB, úvodný informačný panel k výstave pred vstupom do výstavných priestorov, plagát A3 – pozvánka na výstavu, biltenik/leták k výstave (formát A5, 8 strán), stolový kalendárik k výstave 10 druhov sov a omaľovánka. V priestoroch výstavy bola vytvorená hniezdna búdka sovy obyčajnej s mláďatami ako fotobúdka pre návštevníkov a 4 panely súťažných vedomostných hier 1) Správne pomenuj sovu, 2) Urči sovu v noci podľa siluety, 3) Správne urči kde sovy bývajú a 4) Správne urči kto sú rodičia týchto mláďat. Správne odpovede si súťažiaci mohli prečítať vo vyhodnotení Zisti aká si Ty sova. Propagačné oddelenie VSM v priebehu výstavy organizovalo výzvu pre ZŠ na zapojenie sa do výtvarno-kreatívnej súťaže Nakresli nám.. sovičku. V rámci tejto výzvy prišlo do VSM viac ako 1200 prác o sovičkách. Kresby sovičiek boli vystavené v priestoroch VSM a v herni k výstave V moci noci.

Na všetkých publikovaných odborných a propagačných dokumentoch vydaných v rámci projektu bolo uvedené logo FPU a uvedená informácia Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Poďakovanie patrí spolupracujúcim organizáciám: Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), ŠOP SR, Správa Národného parku Slovenský kras, LESY SR, Lesná správa Jasov, Lesná správa Stará voda, Lesná správa Opátka, Obecné lesy Mníšek nad Hnilcom, s.r.o. a Gelnické Lesy, s.r.o., Gelnica