Natura Carpatica

Natura Carpatica je recenzovaný prírodovedný zborník, ktorý vydáva Východoslovenské múzeum v Košiciach raz ročne. V zborníku sú uverejňované originálne vedecké štúdie a krátke odborné správy z oblasti geológie, botaniky a zoológie, ako aj personálie o osobnostiach prírodných vied.

Zborník vychádza už od roku 1960, pričom jeho pôvodný názov bol Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach – Prírodné vedy. Medzi rokmi 1966-71 vychádzal zborník v 2 samostatných sériách: séria A – Geologické vedy a séria B – Botanika a Zoológia. V rokoch 1972 – 1990 vychádzala už len jedna séria – Prírodné vedy s pôvodným názvom. Súčasný názov Natura Carpatica sa používa od roku 1991, kedy sa upravil sa aj celkový vzhľad prebalu.

Vedecký redaktor a zostavovateľ:

Mgr. Peter Ledvák, PhD.

peter.ledvak@vsmuzeum.sk

Redakčná rada:

RNDr. Eva Sitášová, PhD.

doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.

doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.

RNDr. Miroslav Fulín, CSc.