Obrázky z prvorepublikových Košíc: školstvo 1918 – 1938

Obľúbená séria publikácií má nový diel!

Východoslovenské múzeum v Košiciach vydalo pre svojich návštevníkov a záujemcov ďalšiu zo série úspešných publikácií Obrázky z prvorepublikových Košíc. Vo štvrtom pokračovaní sme sa zamerali na košické školstvo a ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež.

Čitatelia sa dozvedia podrobné a zaujímavé informácie o školskom systéme medzivojnovej Československej republiky, učebniciach, internátoch a mimoškolských aktivitách škôl. Autori približujú fungovanie košických škôl v komplexnejšom ponímaní s ohľadom na budovanie a transformáciu škôl v Košiciach po roku 1918, personálne problémy, nedostatok materiálneho vybavenia alebo problémy s ubytovaním. Napriek spomínaným problémom sa Košice stali v medzivojnovom období významným strediskom výchovy a vzdelávania na východnom Slovensku. Svoj podiel na tom okrem pedagógov mali i samotní žiaci, ktorí zakladali samovzdelávacie a umelecké krúžky a pravidelne reprezentovali školy na rôznych podujatiach. Vyše 100 digitálnych reprodukcií zbierkových predmetov (fotografie, pohľadnice, tlače) v publikácii umožní čitateľom spoznať budovy a areály košických škôl, nahliadnuť do tried, učební, dielní, telocvične alebo internátov. Mnohé významné školy spomenuté v knihe pretrvali dodnes vo svojich pôvodných historických budovách alebo ako nástupnícke školy presťahované do iných budov.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Publikácia reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za obsah publikácie.