Stratené more južného Slovenska

V roku 2019 FPU finančne podporil paleontologický výskum južného Slovenska prostredníctvom projektu: „Stratené more južného Slovenska“. Tento projekt nadviazal na paleontologický prieskum lokality Príbelce, kde zber fosílneho materiálu prebiehal už od roku 2017. V roku 2019 sa paleontologický výskum v Krupinskej planine a Cerovej vrchovine rozšíril na ďalšie lokality: Lipovany, Mučín, Horné Strháre a Plášťovce. Ide o známe geologické a paleontologické lokality, ktoré v minulosti už poskytli bohatú fosílnu faunu a flóru. Výskum lokalít umožnil získať nielen bohaté spoločenstvo fosílií, ale zároveň poskytol cenné informácie o geologickej minulosti južného Slovenska počas mladších treťohôr – miocénu.

Zo zaujímavých vedeckých výsledkov, ktoré sa podarilo prostredníctvom projektu dosiahnuť, bolo identifikovanie a odborné spracovanie fauny žralokov na lokalite Príbelce. Táto fosílna fauna bola spracovaná v odbornej publikácii v zborníku Natura Carpatica. V tejto publikácii bolo identifikovaných a opísaných 9 druhov žralokov: Galeocerdo aduncusHemipristis serraNotorynchus primigeniusAraloselachus cuspidatusCosmopolitodus hastalisCarcharhinus priscusMitsukurina lineataCarcharoides catticus, Carcharias acutissimus. Okrem žraločích zubov boli na lokalite Príbelce nájdené zuby rýb, rají, solitérne koraly a úlomky lastúrnikov. Zloženie fosílnej fauny a sedimentologické pomery na lokalite poukazujú na podmienky plytkého mora a subtropickej klímy. Iné lokality poskytli podobne zaujímavé spoločenstvo fosílií. Žraločie zuby dominovali prevažne na lokalitách Horné Strháre a Mučín. Lokalita Lipovany je bohatá predovšetkým na skameneliny mäkkýšov: ustríc a pekténov. Veľmi zaujímavé spoločenstvo fosílií bolo získané na lokalita Plášťovce, kde sa v jemnozrnných tufitoch vyskytujú odtlačky listov, morských ježoviek a krabov. I keď výskyt listov poukazuje na podmienky blízko pevniny, skamenené ježovky a kraby jasne dokumentujú hlbokovodné prostredie mimo fotickej zóny – pravdepodobne hĺbku okolo 100 m.

Získaný materiál bude trvalo uložený v zbierkach VSM a bude ďalej slúžiť na vedecké účely.

Autor projektu: Mgr. Peter Ledvák, PhD.

Spoluriešitelia: RNDr. Peter Krišovský, Bc. Stanislav Levendovský

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.