Na čo sa tešiť

Múzeum dnešnej doby, v tomto rýchle sa meniacom svete, je nositeľom dôkazov o vývoji prírody, o jej mnohotvárnosti, farebnosti a kráse. Nosným cieľom činnosti je o tieto poznatky sa podeliť s návštevníkmi. Prírodovedná expozícia je jedinečnou príležitosťou na oboznámenie sa s tými prvkami krajiny, ktoré tvorili v minulosti a tvoria aj dnes súčasť prostredia, v ktorom žijeme – Prírodu Karpát.

V 145 ročnej histórii múzea je expozícia pod názvom Príroda Karpát v poradí už treťou stálou prírodovednou expozíciou. Určená je širokej verejnosti najmä deťom, školskej mládeži, študentom, rodinám s deťmi, školám všetkých typov, učiteľom a ďalším záujemcom.

Jej cieľom je rozšíriť vnímanie prírody a cez estetický zážitok zaujať návštevníkov pre aktívne poznávanie prírody. Expozícia prehlbuje prírodovedné cítenie návštevníkov a prispieva k neformálnemu vzdelávaniu verejnosti, ktoré je orientované na všeobecnú prírodovednú vzdelanosť. Pri prehliadke expozície je možnosť spoznávať, študovať a porovnávať geologické, floristické a faunistické zloženie karpatskej prírody. Pomocou sprievodných materiálov rozširuje možnosti aktivít pre učiteľov prírodovedných predmetov a ponúka nápady na zatraktívnenie výučby. Návštevník expozície má možnosť poznávania zástupcov Karpatskej prírody a ich porovnávanie s vybranými exponátmi zo sveta.

Bohatý prírodovedný zbierkový fond múzea zastupuje v expozícii 1100 kusov geologických vzoriek, 800 kusov evertebratologických a vertebratologických zoologických zbierok a 140 botanických exponátov.

Expozícia predstavuje návštevníkovi:

– históriu Zeme

– vznik hornín a minerálov

– skamenelý svet

– ríšu minerálov

– krásu kameňa

– pôvaby rastlín

– nenahraditeľný svet prírody

– rôznorodosť živočíšnych druhov

Expozícia je rozšírená o hmatové prvky pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov. Pre najmenších návštevníkov je pripravená herňa, kde sa môžu hrať, kresliť a zabaviť sa.

Vstupné: cenník platný od 1.11.2022: — ČÍTAJ —

Pre držiteľov Kňazovického medaily, diamantovej a zlatej Jánskeho plakety platí zľavnené vstupné.

Fotogaléria