Na čo sa tešiť

Múzeum dnešnej doby, v tomto rýchle sa meniacom svete, je nositeľom dôkazov o vývoji prírody, o jej mnohotvárnosti, farebnosti a kráse. Nosným cieľom činnosti je o tieto poznatky sa podeliť s návštevníkmi. Prírodovedná expozícia je jedinečnou príležitosťou na oboznámenie sa s tými prvkami krajiny, ktoré tvorili v minulosti a tvoria aj dnes súčasť prostredia, v ktorom žijeme – Prírodu Karpát.

V 145 ročnej histórii múzea je expozícia pod názvom Príroda Karpát v poradí už treťou stálou prírodovednou expozíciou. Určená je širokej verejnosti najmä deťom, školskej mládeži, študentom, rodinám s deťmi, školám všetkých typov, učiteľom a ďalším záujemcom.

Jej cieľom je rozšíriť vnímanie prírody a cez estetický zážitok zaujať návštevníkov pre aktívne poznávanie prírody. Expozícia prehlbuje prírodovedné cítenie návštevníkov a prispieva k neformálnemu vzdelávaniu verejnosti, ktoré je orientované na všeobecnú prírodovednú vzdelanosť. Pri prehliadke expozície je možnosť spoznávať, študovať a porovnávať geologické, floristické a faunistické zloženie karpatskej prírody. Pomocou sprievodných materiálov rozširuje možnosti aktivít pre učiteľov prírodovedných predmetov a ponúka nápady na zatraktívnenie výučby. Návštevník expozície má možnosť poznávania zástupcov Karpatskej prírody a ich porovnávanie s vybranými exponátmi zo sveta.

Bohatý prírodovedný zbierkový fond múzea zastupuje v expozícii 1100 kusov geologických vzoriek, 800 kusov evertebratologických a vertebratologických zoologických zbierok a 140 botanických exponátov.

Expozícia predstavuje návštevníkovi:

– históriu Zeme

– vznik hornín a minerálov

– skamenelý svet

– ríšu minerálov

– krásu kameňa

– pôvaby rastlín

– nenahraditeľný svet prírody

– rôznorodosť živočíšnych druhov

Expozícia je rozšírená o hmatové prvky pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov. Pre najmenších návštevníkov je pripravená herňa, kde sa môžu hrať, kresliť a zabaviť sa.

Vstupné

PRÍRODA KARPÁT
študenti ZŠ, SŠ, VŠ 2,00
dôchodcovia do 70 rokov 2,00
dospelí 3,00
rodinná vstupenka 5,00
deti predškolského veku 1,00
dôchodcovia nad 70 rokov 1,00
držitelia preukazu ZŤP 1,00

Pre držiteľov Kňazovického medaily, diamantovej a zlatej Jánskeho plakety platí zľavnené vstupné: 1€

PRÍRODA KARPÁT + STOROČIA V UMENÍ
študenti ZŠ, SŠ, VŠ 4,00
dôchodcovia do 70 rokov 4,00
dospelí 4,00
rodinná vstupenka 7,00
deti predškolského veku 2,00
dôchodcovia nad 70 rokov 2,00
držitelia preukazu ZŤP 2,00

Pre držiteľov Kňazovického medaily, diamantovej a zlatej Jánskeho plakety platí zľavnené vstupné: 2€

Fotogaléria