Historická účelová budova

predĺžená do 18.12. 2022

Štátne symboly sú, spolu s ústavou, jedným zo základných pilierov štátnosti. Štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna zhmotňujú samotnú identitu štátu, preto sa na nich viaže osobitná úcta a právna ochrana. Aj štátne symboly Slovenskej republiky sú, vzhľadom na ich zásadný význam pre štát, kodifikované priamo Ústavou Slovenskej republiky. Od jej prijatia a slávnostného podpisu na Bratislavskom hrade uplynulo 30 rokov. Toto výročie sa stalo tiež príležitosťou na pripomenutie si pôvodu a vývoja našej štátnej symboliky formou rozsiahlej výstavy Slovensko v štátnej symbolike.

Výstava Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prináša viac ako 800 vzácnych, na Slovensku po prvýkrát vystavovaných obrazových a textových exponátov, vyobrazení heraldických archívnych dokumentov a muzeálnych prameňov dokumentujúcich zložitú, 1100 rokov trvajúcu cestu, pokiaľ sa z byzantského cirkevného a uhorského panovníckeho symbolu stal symbol dnešného územia Slovenska. Od roku 1918 sa tento už medzinárodne rešpektovaný znak Slovenska stal súčasťou štátneho znaku Československa, od roku 1993 je štátnym znakom samostatnej Slovenskej republiky a hlavným znamením na jej vlajke. Prehliadka výstavy návštevníka presvedčí o tom, že pôvod a zložitý vývoj slovenského znaku predstavuje mimoriadne zaujímavý, miestami až vzrušujúci príbeh.

vstupné: 2/1€; cenník platný od 1.11.2022: — ČÍTAJ —