Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: Moje Košice (od 05.10.2017 do 29.10.2017)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area

NOC NETOPIEROV

Dňa 27. septembra 2007 pripravilo SEO Bambi, ktorého hlavnou náplňou činnosti sú aktivity zamerané na ochranu netopierov, podujatie pre verejnosť s názvom Noc netopierov.

Samotný priebeh podujatia narušila silná prietrž mračien. Na dohodnutom stanovišti pri Jasovskej jaskyni sa napriek tomu zišlo 35 záujemcov z radov študentov, žiakov i  detí s rodičmi a dospelých, aby sa pod klenbou vstupu do Jasovskej jaskyne oboznámili so životom, osobitosťami a charakteristickými znakmi jednotlivých druhov netopierov. Lektorský výklad, detektoring a odchyt do špeciálnych sietí predviedli členovia Skupiny pre ochranu netopierov na Slovensku. Účastníci podujatia mali tak možnosť zblízka vidieť, počuť a spoznať niektoré druhy netopierov, presvedčiť sa o ich skutočnom vzhľade a  potešiť sa s týmito milými zvieratkami. A o tom, že netopiere nimi naozaj sú svedčí záujem médií i otázky účastníkov.

Podujatie svojim zámerom a obsahom naplnilo jeden z cieľov projektu, rozšírilo pôsobnosť o  záujemcov na spoluprácu pri rozvoji siete biomonitoringu, ktorou chceme podporiť účinné riadenie ochrany chránených druhov a chránených území.