Historická účelová budova

18.4.2024 – 29.5.2024

Samostatná výstava plagátov pod názvom „Andrej Haščák: A posteriori“ predstaví výber z bohatej plagátovej tvorby grafického dizajnéra a pedagóga Andreja Haščáka. V rámci svojej umeleckej tvorby autor doposiaľ vytvoril viac než 150 plagátov, prevažne autorských diel pre rôzne medzinárodné plagátové podujatia. Návštevníci výstavy budú mať príležitosť oboznámiť sa s výberom 50 plagátov, ktoré vznikli v časovom rozpätí od roku 2010 až po súčasnosť.

Názov výstavy „A posteriori“ odkazuje na ohliadnutie autora a predstavenie výsledku nadobudnutých plagátových skúseností. Portfólio autorských plagátov Andreja Haščáka zahŕňa široké spektrum výtvarných riešení od minimalistického prevedenia a grafickej skratky až po maliarsky expresívny naturel. Medzi plagátmi sú zastúpené stroho konceptuálne diela, ale nájdeme medzi nimi aj odozvy štýlu art deco či bohato štruktúrované, dynamické typografické riešenia diel. Slovami kurátora výstavy Jana Rajlicha ml., je pre tvorbu Andreja Haščáka charakteristický „prístup autorský, typický pre stredoeurópsku výtvarnú grafickú kultúru, kedy vedľa vlastného obsahového posolstva plagátu sú nezanedbateľné postuláty umelecké, výtvarné, estetické – v Andrejovom prípade dané bohatou farebnosťou, prekvapivou neobvyklosťou, teda originalitou spomínaných štruktúr, a invenčnou prácou, často aj hrou s písmom, ktoré je v dvojrozmernej ploche plagátu nezriedka modelované do nevšedných, často až tajomných priestorových zoskupení.“

Andrej Haščák (1976) je grafický dizajnér pôsobiaci v oblasti komunikačného dizajnu. V rámci tvorby hľadá prieniky medzi vizuálnou komunikáciou a výtvarným umením. Známy je hlavne svojou plagátovou tvorbou, ktorej sa primárne venuje. Jeho plagáty sú charakteristické bohatou farebnosťou a dynamickými kompozíciami. Dominantné sú obrazové znaky a výrazné farebné štruktúry. Písmo používa ako nosič informácie, ale aj ako výtvarno-stavebný prvok v rámci typografickej kompozície, podobne ako napr. raster alebo ťah štetcom. Slobodne a odvážne využíva výtvarné gestá založené na prenikavých farbách, ktoré digitálna technológia zmenila na expresívne a tvarovateľné. Pre jeho plagáty je charakteristická rytmická usporiadanosť motívov, ktoré zapĺňajú kompozíciu, a taktiež aj určitá hudobná inšpirácia, ktorá im dodáva dynamiku. Skryté energie zakódované do obrazových informácií poskytujú ilúziu permanentného pohybu a premeny. Jeho vizuálny slovník je charakteristický náznakovým, štylizovaným prejavom, ako aj náklonnosťou k plastickému, takmer sochárskemu tvarovaniu. Autor sa doposiaľ zúčastnil na viac ako 200 výstavách, workshopoch a súťažiach s medzinárodnou účasťou doma i v zahraničí zameraných na plagátovú tvorbu a dizajn vizuálnej komunikácie, na viacerých z nich zároveň pôsobil aj ako porotca. Taktiež bol kurátorom niekoľkých domácich i zahraničných výstav študentských prác spojených s jeho pedagogickou činnosťou na Fakulte umení TUKE, kde pôsobí ako docent, vedie Katedru dizajnu a ateliér Vizuálna komunikácia. Je členom Združenia Bienále Brno (členská organizácia UVU ČR a ICoD), pričom participuje na projektoch organizovaných týmto združením.