Knihy pre výskum a vzdelávanie 2

Názov projektu: Knihy pre výskum a vzdelávanie 2

Číslo projektu: FPU č. 23-514-04034

Finančná dotácia: 1 000 eur

Práca odborných zamestnancov múzea si vyžaduje neustály prehľad o nových vedeckých poznatkoch. Tieto poznatky čerpajú z odbornej a vedeckej literatúry.

V roku 2023 získalo Východoslovenské múzeum z Fondu na podporu umenia dotáciu vo výške 1000 eur na projekt Knihy pre výskum a vzdelávanie 2. Projekt bol zameraný na nákup odbornej a náučnej literatúry pre knižnicu múzea. Široký obsahový zámer literatúry odráža vlastivedný charakter múzea a adresne nadväzuje na potreby pracovníkov jednotlivých odborov (Prírodovedný, Historický a Umelecko-historický). Východoslovenské múzeum v Košiciach dlhodobo spolupracuje so školami zo širokého okolia pri rôznych edukačných aktivitách pre deti a mládež. Z tohto dôvodu publikácie tiež poslúžia širokej verejnosti, predovšetkým žiakom a študentom, ktorí sa aktívne pripravujú na školské olympiády a navštevujú muzeálne kluby. V neposlednom rade budú knihy slúžiť reštaurátorom, ktorí ošetrujú zbierkové predmety a pripravujú ich na expozičné či výstavné účely.

Spolu bolo zakúpených 29 ks knižných titulov

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

20 % získaných prostriedkov bolo použitých na nákup publikácií vydaných s podporou FPU a publikácií vydanými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.