Monitoring horských druhov sov vo Volovských vrchoch časť 2 – výskum, ochrana, vzdelávanie

Názov projektu: Monitoring horských druhov sov vo Volovských vrchoch časť 2 – výskum, ochrana, vzdelávanie

Číslo projektu: FPU č. 23-521-01316

V roku 2023 realizovalo Východoslovenské múzeum v Košiciach projekt FPU č. 23-521-01316 „Monitoring horských druhov sov vo Volovských vrchoch časť 2 – výskum, ochrana, vzdelávanie“, ktorý voľne nadväzoval na prvú časť projektu č. 21-521-01550 „Monitoring horských druhov sov vo Volovských vrchoch – od terénneho výskumu k muzeálnej výstave“.

Projekt v roku 2023 č. 23-521-01316 bol podporený z FPU čiastkou 5 500 Eur z celkovej výšky rozpočtu 7 000 Eur. Cieľom projektu bolo pokračovať v systematickom monitoringu horských druhov sov v severovýchodnej časti Volovských vrchov, vyrobiť spolu so žiakmi základných škôl 35 hniezdnych búdok pre pôtiky kapcavé a v spolupráci so Správou NP Slovenský kras a Slovenský raj ich inštalovať vo Volovských vrchoch. Pripraviť propagačné materiály o projekte tak pre odbornú ako aj laickú verejnosť a zrealizovať výchovno-vzdelávaciu hravú magnetickú stenu „Čo do lesa nepatrí“.

V súlade s projektom realizovali tri osoby Autor projektu RNDr. M. Dravecký a dvaja externí špecialisti MVDr. S. Pačenovský a MVDr. A. Kürthy ornitologický výskum sov v severovýchodnej časti Volovských vrchoch počas jarného a jesenného monitoringu. Jarný monitoring bol realizovaný v dňoch 13.- 23. apríla 2023 a jesenný monitoring v dňoch 2.-12. októbra 2023 na lokalitách 1/ Folkmarská skala/Opátka, 2/ Ružín/Vysoký vrch, 3/ Margecany/Roháčka a 4/ Margecany/Bystrá. Na prvých dvoch lokalitách bol realizovaný výskum pomocou akustickej metódy inštaláciou línií diktafónov a na lokalitách 3 a 4 priamou načúvacou metódou.

Koncom marca 2023 bola vyrobená v herni výchovno-vzdelávacia hravá magnetickú stenu „Čo do lesa nepatrí“, boli vytlačené vystrihovacie listy na papierové búdky s dvomi druhmi sov. Chránené dielne “Artefakt n.o.” narezali zo smrekových dosák diely na výrobu 35 ks hniezdnych búdok pre pôtika kapcavého. Tieto diely skompletizovali a zabalili do samostatných balíkov pre zhotovenie kompletnej búdky spolu so spojovacím materiálom a predvŕtanými dierami na spoje. Už 1.4.2023 v rámci akcie Stretnutie s ornitológom vo Východoslovenskom múzeu – Urob sove búdku, rodiny s deťmi skompletizovali prvých 10 hniezdnych búdok pre pôtika kapcavého, vystrihovali hniezdne búdky z papiera sovy dlhochvostej a pôtika kapcavého, vyčistili les od odpadkov a vytriedili odpad pri nástennej hre „Čo do lesa nepatrí“. Zvieratká v lese umiestnili na správne miesta, kde prirodzene žijú. Počas ďalších piatich celodenných akcií v dňoch 20.4, 22.5, 24.5, 31.5 a 12.7.2023 boli v priestoroch Východoslovenského múzea realizované vzdelávacie aktivity pre školy a verejnosť v herni, skompletizovaných bolo ďalších 23 hniezdnych búdok pre pôtika kapcavého, boli vystrihované búdky z papiera z vystrihovacích listov, pri hre „Čo do lesa nepatrí“ bolo realizované triedenie odpadu. Celkovo sa do týchto akcií zapojilo približne 250 účastníkov. Hra „Čo do lesa nepatrí“ bola inštalovaná od 23.11.2023 do 21.4.2024 aj ako súčasť výstavy TRITRI – Tatry očami geológov, kde si ju mohlo pozrieť a zahrať sa s deťmi minimálne 1500 – 2000 návštevníkov výstavy.

Dňa 22. mája 2023 na CZŠ svätého Michala v Michalovciach počas vyučovacieho procesu cez predmet Technika žiaci 5. ročníka montovali dve drevené búdky pre pôtika kapcavého, žiaci 5. a 6. ročníka vystrihovali a lepili vystrihovačky z papiera – búdky pre sovy – sovu dlhochvostú a pôtika kapcavého. Dňa 24. mája 2023 sa žiaci oboch ročníkov zúčastnili exkurzie vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Žiaci prostredníctvom interaktívneho lesa spoznávali živočíchy žijúce v ňom a mali za úlohu vyzbierať všetok odpad, ktorý zanechali v lese ľudia a separovať ho do nádob na sklo, plasty a papier. Informácie a fotodokumentácia z tohto podujatia je na stránkach CZŠ na linku https://svmichal.edupage.org/news/?gtnid=1732#news-1732

Hniezdne búdky, skompletizované žiakmi a rodičmi s deťmi počas akcií vo VSM, boli ešte natreté impregnačným náterom a vonkajším farebným náterom pracovníkmi prírodovedného odboru VSM. Taktiež boli skompletizované závesné systémy búdok na stromy a na vrchy búdok bola prichytená strešná krytina. V termínoch 25.-27.5., 23.-27.8., 27.-28.9., 3.10., 9.-11.10.2023 bolo vyvesených za asistencie pracovníkov Správ NP Slovenský raj a Slovenský kras vo Volovských vrchoch 35 ks hniezdnych búdok pre pôtiky kapcavé. Spolu za roky 2022 a 2023 bolo vyrobených vo Východoslovenskom múzeu a vyvesených vo Volovských vrchoch celkovo 50 hniezdnych búdok.

Výsledky projektu boli prezentované na dvoch odborných podujatiach a to v dňoch 19. – 21. septembra 2023 v rámci XVIII. ročníka medzinárodnej konferencie – Stretnutie prírodovedcov, ktorá sa uskutočnila v CHKO Cerová vrchovina vo Fiľakove, formou PPT prezentácie s názvom „Monitoring horských druhov sov vo Volovských vrchoch, časť 2 – výskum, ochrana, vzdelávanie. Využitie projektu FPU na prácu s verejnosťou“ a na ornitologickom podujatí „Členská schôdza organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), v dňoch 10.-12. novembra 2023 formou PPT prezentácie s názvom „Podpora hniezdenia pôtikov kapcavých v CHVÚ Volovské vrchy ako výstup projektov FPU a Malého členského projektu RPS v roku 2023“.

V rámci projektu boli v mesiacoch október až december 2023 vydané propagačné materiály Omaľovánka „Pôtiky v búdke“, Stolový kalendárik „Monitoring horských druhov sov vo Volovských vrchoch. Pôtiky kapcavé. Kalendár 2024“, Leták A4 „O sovičkách v škole a múzeu“.

Na všetkých publikovaných odborných a propagačných dokumentoch vydaných v rámci projektu bolo uvedené logo FPU a uvedená informácia Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Poďakovanie patrí spolupracujúcim organizáciám: Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne, Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ŠOP SR, Správa CHKO Dunajské luhy v Bratislave, – pracovisko Dunajská Streda, LESY SR š.p. Lesné správy Jasov, Stará voda, Betliar, Smolník, Gelnické lesy, s.r.o., Gelnica, Obecné lesy Mníšek nad Hnilcom, s.r.o., Mestské lesy Košice a. s., Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o., Urbárska spoločnosť Kluknava pozemkové spoločenstvo, ARTEFAKT, n.o.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Letak o sovach_nahlad fin

Sovy_kalendar 2024_A5_nahlad fin

Sovy_omalovanka_nahlad fin