Oltár Proroka Daniela

Spišský rezbár Monogramista WZ

1672, Dúbrava 

Architektúrou pôvodne gotický kostol v Dúbrave bol postavený v rokoch 1653-1654. Po požiari kostola v roku 1838 bol mobiliár postupne obnovovaný. Bočný oltár Proroka Daniela spolu s bočným oltárom zasväteným Panne Márii, zakúpilo múzeum vo veľmi zlom stave v roku 1968, od rímsko-katolíckeho farského úradu v Poľanovciach, spolu s hlavným oltárom sv. Jána Krstiteľa, a kazateľnicou. Tieto však ešte čakajú na kompletné reštaurovanie v depozitároch múzea.  

Fragmenty bočného oltára Proroka Daniela, ktorý je datovaný do roku 1672 istý čas tvorili výzdobu chóra kostola. Neobvyklý starozákonný výjav v oltárnej skrini je vysvetliteľný objednávateľom oltára, ktorým bol Daniel Szentmáray, žehranský farár.  Zasvätil ho  svojmu patrónovi a uvádza to aj nápis na predele. Zaujímavá je vlastná kompozícia tohto ústredného výjavu. Je komponovaná v troch plánoch s rozfázovanými motívmi celého  príbehu. V prednom pláne je reliéf s plnoplastickou figúrou Daniela a levov, v druhom pláne plytký reliéf kráľa Dáreia a jeho dvoranov v úžase prizerajúcimi sa na zázrak, a v treťom pláne maľba letiaceho anjela s prorokom Habakukom. Do nedávnej doby, bol autor neznámy, až počas reštaurovania 2. očného oltára Panny Márie v r.2000, keď sa rozobrali stĺpiky architektúry, objavil sa monogram s presným datovaním. Tento oltár a pravdepodobne aj ostatné oltáre z Dúbravy sú dielom spišskej dielne konkrétne majstra s monogramom WZ. Abstraktnosť a ornamentika tohto oltára vyznieva pomerne konzervatívne a rovnako aj starší princíp fázovania, v stredovekom umení na Slovensku ojedinelého starozákonného príbehu.