Neľahké remeslo pod patronátom svätého Lukáša

Cieľom výstavy s názvom Neľahké remeslo pod patronátom svätého Lukáša bolo priblížiť návštevníkom život v cechoch v období existencie cechov t. j. od stredoveku do novoveku. Život remeselníkov v organizovanej hierarchickej spoločnosti majstra, tovariša a učňa. Predstaviť ich každodennú prácu v dielni, práva, povinnosti i starosti.

Mäsiarstvo v minulosti patrilo k základným potravinárskym remeslám. Zároveň patrilo k najstarším a najrozšírenejším remeslám. Mäsiarov nachádzame takmer v každom meste. Dopyt po mäsiarskych výrobkoch spôsobil, že patrili všade medzi najbohatších remeselníkov. Aj preto bývali mäsiari vo väčšine prípadov váženými mešťanmi, členmi mestskej rady, či mestskými prísažnými. Mäsiari vykonávali porážku a výsek jatočného dobytka, ktorý neraz aj sami chovali. Vzhľadom na ich početnosť a zámožnosť bývali mäsiari jednými z prvých remeselníkov, ktorý si nadobudli cechové štatúty. V Košiciach ich mali už od roku 1452. Patrónom mäsiarov bol svätý Lukáš. Výstava prezentovala mäsiarske cechy, dvoj a trojrozmerné artefakty viažuce sa k práci mäsiarov a unikátne písomnosti mäsiarskych cechov ako artikuly, výučné listy vandrovné knižky, knihy majstrov, účtovné knihy cechov, fotografie, tlačoviny týkajúce sa košických i mimo košických cechov zo zbierkových fondov Východoslovenského múzea v Košiciach a samotný radostný ale aj neľahký život remeselníkov v mäsiarskych cechoch.

Súčasťou výstavy bola aj plnofarebná prezentačná dvojjazyčná (slovensko-anglická) publikácia s názvom: Neľahké remeslo pod patronátom svätého Lukáša, ktorá predstavila výber najzaujímavejších zbierok, ktoré sú bližšie charakterizované a doplnené obrazovou prílohou.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.